Služby

Mandátní smlouva

 

MANDÁTNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 566 a násl.Obchodního zákoníku v platném znění mezi

Mandant:
Spisová značka:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
IČO / DIČ:   /  
Telefon / fax:
Email:
Dále jen mandanta společností

Mandantář CORRECT Finance s.r.o.
Spisová značka C. 67947 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Limuzská 8,100 00 Praha 10
Statutární zástupce Otto Veselý - jednatel
Bankovní spojení ČSOB Praha 10 č.ú. 154893948/0300
IČ / DIČ 25762346 / 010-25762346
Telefon / fax 274 816 669 / 274 013 302
Email: office@correct-finance.cz
Dále jen mandatářI.

Předmět smlouvy

Mandant pověřuje mandatáře mimosoudním inkasem svých pohledávek, které prokazatelně nebyly uhrazeny ke dni splatnosti.

II.

Přehled pohledávek

Mandant předá mandatáři přehled svých dlužníků , které bude mandatář kontaktovat za účelem dohody o způsobu vyrovnání vzniklých závazků vůči mandantovi. Tento přehled bude dodáván v písemné či elektronické podobě a bude obsahovat zejména

 1. Jméno dlužníka a adresu dlužníka.
 2. Číselný přehled dlužných faktur včetně jejich výše a data splatnosti.
 3. IČO dlužníka.
 4. Celkovou dlužnou částku ke dni předání (nezahrnuje penalizační faktury).
 5. Další důležitou dokumentaci (kopie smluv, upomínek, splátkové dohody).

III.

Práva a povinnosti smluvních stran


Práva a povinnosti mandanta

 1. Mandant zplnomocní mandatáře ke všem mimosoudním zákonným krokům vedoucím k uspokojení pohledávek mandanta.
 2. Mandant je oprávněn v době platnosti této smlouvy předávat pohledávky k inkasu.
 3. Mandant se zavazuje informovat mandatáře o všech platbách došlých na jeho účet u pohledávek předaných k inkasu nejdéle do 5 dnů od jejich obdržení.
 4. Mandant se v době trvání smlouvy zdrží veškerých procedur vedoucích k uspokojení svých finančních zájmů u pohledávek předaných k inkasu (nebude-li dohodnuto jinak).


 5. Práva a povinnosti mandatáře

 6. Mandatář je oprávněn vyloučit ze seznamu pohledávek předaných k inkasu případy u nichž lze předpokládat, že činnost na těchto případech nebude
 7. efektivní.
 8. V případě, že bude ze strany dlužníka vznesen protest proti oprávněnosti pohledávky mandanta, je mandatář povinen žádat o přešetření požadavku svého mandanta.
 9. Shledá-li mandatář pohledávku mandanta jako neoprávněnou či důkazně (administrativně) nepodloženou, je oprávněn svou činnost na daném případu ukončit.
 10. Mandatář je povinen vždy respektovat právo mandanta na včasné zaplacení pohledávky.
 11. Mandatář je oprávněn uzavírat s dlužníky mandanta splátkové kalendáře a po předchozí konzultaci s mandantem přistupovat na platební ústupky nebo dohody o náhradním plnění.
 12. Mandatář je povinen poskytnout mandantovi zprávu o průběhu a výsledcích inkasa vždy na vyžádání, maximálně však jednou měsíčně.
 13. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodech 5), 6) a 7) tohoto článku, bude mandatář mandanta prokazatelně písemně informovat, popřípadě mu tyto skutečnosti oznámí elektronickou poštou.

IV.

Cenová ujednání


Provizní odměna

 1. Mandatáři náleží jako odměna za poskytnuté služby provize dle platného ceníku varianta A  B, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tato odměna přísluší mandatáři bez ohledu na formu a způsob jakým byla předmětná pohledávka nebo její část vyrovnána (hotovostní platba, zápočet, vrácení dodaného zboží, plnění formou protislužby,postoupení pohledávky nebo jiné plnění vedoucí k uspokojení či zániku pohledávky). Odměna je účtována ze všech došlých plateb na účet mandanta, tzn. i ze zaplaceného příslušenství inkasované pohledávky.
 2. Mandatář nebude účtovat mandantovi provizní odměnu u těch případů, které byly prokazatelně uhrazeny na účet mandanta do 48 hodin po předání příslušné pohledávky k inkasu.
 3. Mandatář je oprávněn vyúčtovat náklady na místní šetření výhradně v případech, kdy mandant toto šetření předem odsouhlasil.
 4. Dohodne-li se mandant s mandatářem na odměně, která se liší od platného ceníku služeb, bude příslušná provizní sazba uvedena na předávacím protokole a podepsána každou ze smluvních stran.
 5. Cenová ujednání dle této části smlouvy platí i pokud dojde k uspokojení věřitele na základě soudního rozhodnutí nebo intervence advokátní kanceláře.

V.

Další ujednání


 1. Mandatář se zavazuje postupovat při své činnosti s náležitou odbornou péčí, tak aby nenarušil vzájemné obchodní vztahy mandanta a jeho odběratelů.


 2. Mandatář bude při své činnosti dodržovat následující zákonné normy:
  • Občanský zákoník
  • Obchodní zákoník
  • Listinu základních lidských práv a svobod a právo na informace.

VI.

Trvání smlouvy a její výpověď


 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost v okamžiku podepsání obou smluvních stran.
 2. Smlouvu lze vypovědět pouze písemnou formou kteroukoliv ze zúčastněných stran bez udání důvodu.
 3. Výpovědní lhůta je stanovena na tři měsíce, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po prokazatelném doručení písemné výpovědi.
 4. V případě výpovědi ze strany mandanta je mandatář oprávněn vyúčtovat svou odměnu tak, jako by veškeré aktivní případy přidělené k inkasu úspěšně vyřešil.

VII.

Závěrečná ustanovení


 1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních a její nedílnou součástí je ceník služeb. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


datum uzavření
za mandanta za mandatáře