Služby

Plná moc

 

PLNÁ MOC

Zmocnitel:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:

Já níže podepsaný(á)   zmocňuji tímto společnost CORRECT Finance s.r.o., se sídlem Limuzská 8, 100 00 Praha 10, IČ 25762346, zapsanou Městským soudem v Praze odd.C,složka 67947 (dále jen zmocněnec), aby zastupovala ve věcech mimosoudního inkasa pohledávek vůči třetím osobám, činila v těchto věcech veškeré právní úkony s tím spojené a to ve prospěch níže uvedeného účtu věřitele. Zmocněnec je oprávněn jednat s dlužníky jménem zmocnitele a k tomuto jednání pověřovat své spolupracovníky a zaměstnance. Tato plná moc zahrnuje i oprávnění zmocněnce k přijímání dlužných částek v hotovosti.

Bankovní spojení zmocnitele:
Číslo účtu / směrový kód banky:   /   dne  (den.měsíc.rok)razítko a podpis zmocnitele