Služby

Provozní informace

 

Jak zpracováváme obchodní případy

Mimosoudní inkaso pohledávek již v této době není záležitostí dobře stavěných agentů, kteří přimějí dlužníka k poslušnosti, ale kombinace hromadného zpracování dat s vyjednávacími schopnostmi příslušných pracovníků a kvalitního informačního kanálu mezi zadavatelem a zpracovatelem. Naše postupy (stejně jako postupy jiných seriózních společností podnikajících v tomto oboru) spočívají v několika následujících krocích :

- Korespondenční kontakt s dlužníkem a ověření aktuálnosti jeho místa pobytu
- Telefonický kontakt a vyjednávání (možnost zveřejnění na burze pohledávek)
- Místní šetření (osobní návštěva odsouhlasená mandantem)
- Ukončení činnosti s doporučením dalšího postupu
- Soudní vymáhání (zabezpečuje AK - JUDr.Eva Kapková)
- Exekuce (zabezpečuje úřad exekutora - JUDr.Eva Jablonská)

Je pravdou, že pro většinu laické veřejnosti společnosti našeho typu mají nálepku "VYMAHAČI" což nám ve velkém množství případů napomáhá zasáhnout dlužníka jako třetí - neznámý subjekt, který má jednoznačný cíl - přinést peníze. Tento jistě nemalý psychologický tlak má nepochybně vliv na míru úspěchu naší intervence a napomáhá nám dosahovat mnohonásobně lepších výsledků, než je schopen dosáhnout sám věřitel. Vycházíme-li ze situace, že nadpoloviční většina dlužníků jsou slušní lidé, kteří své neplacení nevnímají jako novodobý druh sportu, ale pouze jako momentální selhání. Nelze než konstatovat, že outsoursing se věřitelům v tomto oboru při rozumných cenových relacích zpracovatele rozhodně vyplatí

Zahájení obchodní spolupráce

Pro zahájení aktivní spolupráce je nutné splnit administrativní předpoklady - uzavřít Mandátní smlouvu, vyhotovit plnou moc a předávacím protokolem poskytnou nezbytné informace o pohledávce (pohledávkách).

Podklady k pohledávce

Nezbytnou nutností pro kvalitní správu pohledávek je poskytnutí maximálního množství objektivních informací a dokumentace ze strany věřitele. Za informaci považujeme např. telefonické kontakty na dlužníka a veřejně nedostupné adresy. Za dokumentaci potom smlouvu, objednávku, dodací list nebo jiný dokument prokazující, že dané zboží nebo službu byl věřitel oprávněn fakturovat.

Kdy pohledávku předat

Z našich zkušeností jednoznačně vyplývá, že procento úspěšnosti mimosoudní intervence je nejvyšší u mladých pohledávek. Za mladou pohledávku považujeme pohledávku, kde dlužník je v prodlení 30-60 dnů po splatnosti. Toto období je plně dostačující, aby se věřitel ujistil, že odběratel obdržel fakturu, nemá vůči této žádné výhrady, popřípadě provedl 1-2 urgence. Jsme si plně vědomi, že každé podnikatelské odvětví má svá specifika a ne vždy (s ohledem na konkurenční prostředí) je možno trvat na včasném zaplacení faktur. I přes výše uvedené se však domníváme, že by žádný z dodavatelů neměl tolerovat proplácení svých faktur více jak 90 dnů po jejich splatnosti.

Reklamace a spory

Naše společnost se nezabývá řešením reklamací a sporů mezi dodavatelem a odběratelem. Máte-li k dispozici písemné stanovisko odběratele, že svůj závazek neuznává a fakturu nehodlá zaplatit a Vy na zaplacení trváte, pak jste v regulérním sporu a naše intervence je v takových případech nesmyslná. V tomto případě je vhodné využít služeb právního zástupce a obrátit se s takovým nárokem na místně příslušný soud.

Případy, které neřešíme

Nezabýváme se řešením závazků jako jsou finanční půjčky mezi nepodnikateli a to bez ohledu na jejich výši a způsob zajištění. Dále neřešíme pohledávky za dlužníky, o kterých má věřitel informaci, že se nezdržují v místě svého bydliště nebo podnikání. Vyjma shora uvedených případů též neřešíme nároky věřitelů za společnostmi v likvidaci nebo v konkurzu, pohledávky promlčené popř.pohledávky za zaniklými subjekty.