Úplná zpráva


© Coface Intercredit Czechia, spol. s.r.o.
email: office@cofaceintercredit.cz
24.01.2005 14:20


REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST


KONSTRUKTIVA KONSIT A.S.

Hlavní adresa:
Půlkruhová ul. 20/786
160 05 Praha 6
Česká Republika
Tel: +420-235359951
Fax: +420-235358584
Internet: www.konsit.cz

Pobočka:
Na Vysokém ( areál Dubí) -strojní základna
272 03 Kladno
Česká Republika
Tel: +420-312248105

Sklad:
Na Radosti 385 ( skladový areál)
Praha 5
Česká Republika
Tel: +420-257950055

Společnost se v roce 2002 nenacházela v oblasti záplav.

Číslo Coface Intercredit: 4716410
IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197


PLATNOST ZPRÁVY K: 28.05.2004


SOUHRN KREDITNÍ INFORMACE


INSOLVENCE: Podle dostupných informací se firma nenachází v konkurzu ani není podán návrh na konkurz.

MAXIMÁLNÍ KREDIT: EUR 391.000,00

BONITA: 400: Celková finanční situace je ještě dostatečná.

PLATEBNÍ MORÁLKA: 350: Platby probíhají různě, zčásti v rámci platebních podmínek. V častějších případech dochází také k upomínkám.

MIMOSOUDNÍ INKASO: CZK 1.853.095,50 (Datum faktury: 30.04.2004)
Stav: otevřeno (12.10.2004)
Případ obdržen: 12.10.2004

Jsou zobrazeny pouze případy jejichž částka přesahuje EUR 500,-


DETAILNÍ INFORMACE O FIRMĚ


ZALOŽENO: 1991

REGISTRACE: Číslo B 752
30.05.1991
Praha, Česká Republika

PRÁVNÍ FORMA: 30.05.1991
Akciová společnost

HISTORIE: Historie názvu společnosti:

30.05.1991 - KONSTRUKTIVA GROUP KONSIT, a.s.
16.08.1999 - KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

Společnost Vokovice 2000, a.s. IČ : 65411013 fúzovala se společností KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. a přešlo na ni jmění této společnosti. Zapsáno do OR dne 01.12.2003.


ZÁKLADNÍ KAPITÁL: CZK 107.714.000,00

Vývoj základního kapitálu společnosti od založení až po současnost:

30.5.1991 - 100 000,-CZK
11.2.1993 - 1 000 000,-CZK
15.9.1995 - 1 170 000,-CZK
29.3.1996 - 5 001 750,-CZK
20.7.1998 - 39 312 000,-CZK
20.4.2000 - 51 480 000,-CZK
6.11.2000 - 64 350 000,-CZK
29.7.2002 - 72 921 420,-CZK
18.8.2003 - 80 213 562,-CZK
01.12.2003 - 107 713 562,- CZK

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku rok 2003: 80 213 562,-CZK

VEDENÍ SPOLEČNOSTI:
Jméno Funkce ADRESA
Ing. VRANÝ Jan předseda představenstva V Zápolí 438
25241 Dolní Břežany
CZ
Ing. VONDRÁČEK Roman místopředseda představenstva Polní 442
273 45 Hřebeč
CZ
Ing. EXNER Pavel člen představenstva Na Hranicích 810/12
180 00 Praha 8
CZ
HORÁČEK Jiří člen představenstva Šultysova 558
Slaný
CZ
Ing. VOŠTA Luděk předseda dozorčí rady K Vystrkovu 1883/14
140 00 Praha 4
CZ
Ing. PASEČNÝ Oldřich člen dozorčí rady Kafkova 16
160 00 Praha 6
CZ
Ing. VYŠTEJN Radek člen dozorčí rady V Úvoze 1882
41301 Roudnice nad Labem
CZ
Ing. VYŠTEJN Radek generální ředitel V Úvoze 1882
41301 Roudnice nad Labem
CZ
Ing. VOŠTA Luděk ekonomický ředitel K Vystrkovu 1883/14
140 00 Praha 4
CZ

FIREMNÍ SESKUPENÍ: Ostatní spojení
HESEKO s.r.o. , Česká Republika , IČ: 48115304

Ostatní spojení
Mandava-Štiřín,a.s. , Česká Republika

Automaticky převzatý
Vokovice 2000 spol. s r.o. , Česká Republika , IČ: 65411013

Uvedené společnosti jsou personálně propojeny:

Ing.Pavel Exner - člen dozorčí rady ve společnosti Vokovice 2000 a.s.
(ICO 65411013)
Ing.Jan Vraný - místopředseda představenstva ve společnosti Vokovice 2000 a.s.
(ICO 65411013)
Ing.Roman Vondráček - jednatel + společník ve společnosti HESEKO s.r.o.
( ICO 48115304)
- člen představenstva ve společnosti Vokovice 2000 a.s.
(ICO 65411013)
- místopředseda představenstva ve společnosti
Mandava - Štířín,a.s.
(ICO 26714094)
Ing.Luděk Vošta - předseda představenstva ve společnosti Vokovice 2000 a.s.
(ICO 65411013)
KLÍČOVÉ PROVOZNÍ UKAZATELE


PŘEDMĚT ČINNOSTI: NACE
  55 Pohostinství a ubytování
  45 Stavebnictví
  4521 Výstavba pozemních a inženýrských staveb
  203 Výroba stavebně truhlářská a tesařská
  511 Zprostředkování obchodu
  2666 Výroba jiných produktů z betonu, sádry a cementu

Dodatek k předmětu činnosti:

1.Automatické zpracování dat
2.Pronájem strojního vybavení
3.Inženýrská činnost v oblasti investiční

Vlastněné certifikáty:

ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN ISO 14001

Oceněné stavby :

-Rezidence primátora hl. m. Prahy - rekonstrukce
-Městská knihovna v Praze - rekonstrukce
-Arcibiskupský palác v Praze - rekonstrukce
-Správní budova a.s. Léčiva v Praze – novostavba
-Zámek Kynžvart – rekonstrukce


Klíčové ukazatele:
Položky uvedeny v měně česká koruna (CZK)
  2003 2002 2001 2000
Obrat 1.073.739.000,00 1.760.135.000,00 1.255.035.000,00 906.268.000,00
Stálá aktiva 131.876.000,00 99.794.000,00 95.137.000,00 112.432.000,00
Vlastní kapitál 109.351.000,00 120.591.000,00 97.071.000,00 86.576.000,00
Cizí zdroje 1.368.653.000,00 831.515.000,00 867.987.000,00 551.178.000,00
Profit after taxation 0,00 32.268.000,00 23.480.000,00 18.844.000,00
Loss after taxation 27.953.000,00 0,00 0,00 0,00
Provozní výsledek hospodaření - ZISK 0,00 52.612.000,00 41.675.000,00 28.722.000,00
Provozní výsledek hospodaření - ZTRÁTA 23.795.000,00 0,00 0,00 0,00

  2003 2002 2001 2000
Rentabilita celkových aktiv - ROA
(HV po zdanění / Celková aktiva) (%)
-1,86 2,53 2,06 2,53
Rentabilita vlastního kapitálu - ROE
(HV po zdanění / Vlastní kapitál) (%)
-25,56 26,76 24,19 21,77

ZAMĚSTNANCI:
  2004 2003 2002 2001
Celkový počet pracovníků CZK 340 CZK 362 CZK 360 CZK 353

IMPORT:
Belgie
Německo

Pobočky: Pobočka:
Na Vysokém ( areál Dubí) -strojní základna
272 03 Kladno
Česká Republika
Tel: +420-312248105

NEMOVITOSTI: Stavba
ADRESA:
Půlkruhová ul. 20/786
160 05 Praha 6
Česká Republika

PODÍL: 100%

Stavba
ADRESA:
Zličín, Na radosti (ubytovna)
150 00 Praha 5
Česká Republika

PODÍL: 100%


FINANČNÍ INFORMACE


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA:

Položky uvedeny v měně česká koruna (CZK)   2003 2002 2001 2000
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
AKTIVA
  AKTIVA CELKEM 1.502.220.000,00 1.275.740.000,00 1.139.042.000,00 745.188.000,00
  STÁLÁ AKTIVA 131.876.000,00 99.794.000,00 95.137.000,00 112.432.000,00
  Dlouhodobý nehmotný majetek 1.573.000,00 2.065.000,00 227.000,00 392.000,00
  Dlouhodobý hmotný majetek 130.303.000,00 96.009.000,00 94.910.000,00 112.040.000,00
  Dlouhodobý finanční majetek   1.720.000,00    
  OBĚŽNÁ AKTIVA 1.363.070.000,00 1.166.840.000,00 1.029.299.000,00 615.480.000,00
  Zásoby 937.530.000,00 746.858.000,00 548.767.000,00 369.096.000,00
  Dlouhodobé pohledávky 31.217.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
  Krátkodobé pohledávky 356.143.000,00 295.518.000,00 280.137.000,00 174.541.000,00
  Finanční majetek 38.180.000,00 117.964.000,00 193.895.000,00 65.343.000,00
  Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 7.274.000,00 9.106.000,00 14.606.000,00 17.276.000,00
  Časové rozlišení   8.666.000,00    
  Dohadné úcty aktivní   440.000,00    
PASIVA
  PASIVA CELKEM 1.502.220.000,00 1.275.740.000,00 1.139.042.000,00 745.188.000,00
  Vlastní kapitál 109.351.000,00 120.591.000,00 97.071.000,00 86.576.000,00
  Základní kapitál 107.714.000,00 72.921.000,00 64.350.000,00 64.350.000,00
  Kapitálové fondy 233.000,00      
  Fondy ze zisku 7.011.000,00 5.074.000,00 3.735.000,00 2.730.000,00
  Výsledek hospodaření minulých let 22.346.000,00 10.328.000,00 5.506.000,00 652.000,00
  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ -27.953.000,00 32.268.000,00 23.480.000,00 18.844.000,00
  CIZÍ ZDROJE 1.368.653.000,00 831.515.000,00 867.987.000,00 551.178.000,00
  Rezervy 235.000,00 5.607.000,00 3.968.000,00 16.411.000,00
  Dlouhodobé závazky 20.837.000,00 10.144.000,00 10.164.000,00 10.164.000,00
  Krátkodobé závazky 1.347.581.000,00 815.764.000,00 853.855.000,00 524.603.000,00
  Bankovní úvěry a výpomoci   0,00 0,00 0,00
  Krátkodobé bank. úvěry a půjčky   0,00 0,00 0,00
  Ostatní pasíva - přechodné účty pasív 24.216.000,00 323.634.000,00 173.984.000,00 107.434.000,00
  Časové rozlišení   87.898.000,00    
  Dohadné úcty pasívní   235.736.000,00    
  BILANČNÍ SUMA 1.502.220.000,00 1.275.740.000,00 1.139.042.000,00 745.188.000,00
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
  Obrat 1.073.739.000,00 1.760.135.000,00 1.255.035.000,00 906.268.000,00
  Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 412.609.000,00 199.876.000,00 180.313.000,00 55.993.000,00
  Aktivace 33.000,00 248.000,00 123.000,00 65.512.000,00
  Ostatní provozní výnosy 7.288.000,00 17.043.000,00 39.474.000,00 62.234.000,00
  Celkové provozní výnosy 1.493.669.000,00 1.977.302.000,00 1.474.945.000,00 1.090.007.000,00
  Náklady vynaložené na prodej zboží   20.000,00    
  Výkonová spotřeba 1.382.235.000,00 1.767.394.000,00 1.294.627.000,00 890.900.000,00
  Osobní náklady 115.332.000,00 124.487.000,00 108.842.000,00 102.017.000,00
  Daně a poplatky 5.128.000,00 7.071.000,00    
  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6.826.000,00 7.346.000,00 9.296.000,00 7.189.000,00
  Ostatní provozní náklady 7.943.000,00 18.372.000,00 20.505.000,00 61.179.000,00
  Celkove provozní náklady 1.517.464.000,00 1.924.690.000,00 1.433.270.000,00 1.061.285.000,00
  Provozní hospodářský výsledek -23.795.000,00 52.612.000,00 41.675.000,00 28.722.000,00
  Příjmy z finančního majetku 2.109.000,00 6.930.000,00 7.031.000,00 4.218.000,00
  Náklady z finančního majetku (včetně daně z příjmu pokud není uvedena samostatně) 2.662.000,00 12.337.000,00 28.090.000,00 14.490.000,00
  z toho : nákladové úroky 726.000,00 1.150.000,00    
  Mimořádné výnosy     3.794.000,00 412.000,00
  Mimořádné náklady     930.000,00 18.000,00
  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -28.355.000,00      
  Daň ze zisku -402.000,00 14.937.000,00    
  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ -27.953.000,00 32.268.000,00 23.480.000,00 18.844.000,00

Uvedené bilanční údaje jsou z oficiálních zdrojů a byly auditovány


BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s.
Praha

Česká spořitelna, a.s.
Praha - hlavní peněžní ústav

Komerční banka,a.s.
PrahaDOPLŇUJÍCÍ INFORMACE


Zařízení (Vybavení): Monitorované události:

Obchodní věstník 8/2003 : Společnosti KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. a Vokovice 2000
a.s. se hodlají sloučit.Nástupnická společnost:KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.KÓDY A DEFINICE PRO HODNOCENÍ


Maximální kredit je nejvyšší možný dodavatelský úvěr za zboží či služby otevřený na průměrnou dobu 60 dnů (počítá se s tím, že průměrná společnost má 5 dodavatelů, kteří dodávají zboží či služby ve stejnou dobu)

PLATEBNÍ MORÁLKA BONITA
100-149 Zpusob vyporadani zavazku je korektni a probiha v ramci skonta. Podnik ma výbornou bonitu, obchodní spojeni se doporučuje.
150-199 Způsob vypořádání závazků je korektní. Finanční situace je velmi dobrá.
200-249 Platby probihaji z casti v ramci skonta, popripade presne v ramci platebnich podminek. Podnik ma dobrou bonitu.
250-299 Platby probíhají v rámci netto dohod. Finanční situace je uspokojivá.
300-349 Platby probihaji vetsinou presne v ramci platebnich podminek, vyjimecne dochazi k prodleni a naslednemu upominani. Podnik ma dostatecnou bonitu.
350-399 Platby probíhají různě, zčásti v rámci platebních podmínek. V častějších případech dochází také k upomínkám. Finanční situace je dostatečná. Používá se ve větší míře cizí kapitál.
400-449 Platby probihaji ruzne, z casti zpozdene, upominani je nutne. Celková finanční situace je ještě dostatečná.
450-499 Platby probíhají zdlouhavě. Nelze vyloučit nutnost vymáhání pohledávek. Finanční situace je čas od času napjatá.
500-549 Platby probihaji vetsinou pomalu a s prodlenim, dochazi k upomina obcas k soudnimu rizeni. Podnik ma spatnou bonitu.
550-599 Platby probíhají zdlouhavě. Dochází stále k vymáhání plateb. Finanční situace firmy je velmi napjatá.
600-699 Platby probihaji jen s velkym prodlenim, bezne dochazi k soudnim rizenim. Podnik se nachazi v nebezpeci platebni neschopnosti. Doporucujeme opatrnost.

Konec dokumentu